1. Obecné otázky na téma Aloe Vera Drinking Gel od LR

 

 1. Kdy je nejvhodnější užívat LR Aloe Vera Drinking Gel?

LR Aloe Vera Drinking Gel by měl být užíván před jídlem nebo během jídla.

 

 1. Je možné konzumovat LR Aloe Vera Drinking Gel i po doporučeném datu spotřeby?

LR zaručuje kvalitu Aloe Vera Drinking Gelu do doporučeného data spotřeby. Krátce po uplynutí tohoto data se při konzumaci Drinking Gelu běžně nevyskytují žádné zdravotní komplikace. Případná rizika spojená s konzumací produktu na sebe však po uplynutí data spotřeby přebírá v plné míře spotřebitel. Výrobce po doporučené době spotřeby na produkt neposkytuje žádnou záruku.

 

 1. Je možné, že LR Aloe Vera Drinking Gel v zimě zmrzne? Měla by tato skutečnost vliv na jeho kvalitu?

Mráz nemá negativní vliv na kvalitu jednotlivých složek LR Aloe Vera Drinking Gelu. Může však ovlivnit konzistenci gelu. Například u produktu Aloe Vera Drinking Gel Honey je bod mrazu ovlivněn přirozeným obsahem cukru v medu. To znamená, že je ve srovnání s čistou vodou mnohem odolnější vůči chladu a zamrzá až při teplotách pod bodem mrazu. V případě zmrznutí ale může dojít k prasknutí lahve.

 

 1. Mohu LR Aloe Vera Drinking Gel konzumovat po celý život?

Ano, Aloe Vera Drinking Gel můžete pít po celý život. Pro spotřebitele bez zdravotních omezení neexistuje žádná hranice.

 

 

 1. Otázky na téma Aloe Vera – rostlina

 

 1. Mohu Aloe Vera gel vypít přímo z listu rostliny?

Pít čistý a nijak neošetřený Aloe Vera gel se nedoporučuje. Prvním z důvodů je jeho velmi hořká chuť. Druhým a podstatnějším důvodem je, že má list rostliny silnou slupku, která gel uvnitř chrání. Mezi slupkou a gelem se ale nachází vrstva aloinu, od kterého se musí gel pečlivě očišťovat. Loupání listů by mělo vždy probíhat pod profesionálním dohledem. Z těchto důvodů je koncentrace aloinu při výrobě LR Aloe Vera Drinking Gelů frekventovaně a přísně kontrolována.

 

 1. Čím se vyznačuje aloin?

Aloin je složka s vysoce laxativními účinky, která může po požití vysoké dávky vyvolat průjem.

 

 

III. Otázky na kvalitu Aloe Vera Drinking Gelu od LR

 

 1. Proč pro výrobu Aloe Vera produktů používá LR výhradně druh rostliny Aloe Vera Barbadensis Miller? Čím se tento druh liší od jiných druhů?

Na rozdíl od dalších více než 200 druhů Aloe Vera je druh Barbadensis Miller jediným, jehož využití v potravinách povoluje zákon. Z tohoto důvodu používáme k výrobě všech Aloe Vera produktů výhradně tento druh aloe. Mnohdy doporučovaný druh Aloe Arborescens má vysokou koncentraci aloinu a pro jeho projímavé účinky není vhodný ke konzumaci. Gel této rostliny je navíc tmavě hnědý a nepříjemně lepkavý, což je s výrobou LR Aloe Vera Drinking Gelů a s našimi kvalitativními požadavky naprosto neslučitelné.

 

 1. Jaký význam má kontrola našeho Aloe Vera Drinking Gelu, která probíhá přímo během výrobního procesu?

Takzvaná kontrola během výrobního procesu představuje dozor nad každým jednotlivým krokem v rámci celkové výroby našeho Aloe Vera Drinking Gelu. Např. při výrobě Aloe Vera Drinking Gelu Honey se čistý gel krok za krokem smíchává s různými ingrediencemi (med, vitamín C atd.). Po každém přidání ingredience je znovu učiněno kontrolní měření – to je zárukou nejvyšší možné kvality LR Aloe Vera Drinking Gelů.

 

 1. Využívá německá LR laboratoř veškeré měřicí metody, které jsou k dosažení vysoké kvality Aloe Vera Drinking Gelu nezbytné? Co ji odlišuje od jiných laboratoří?

LR je největší evropský importér Aloe Vera a jako takový se specializuje na analýzu gelu této rostliny. Většinu nutných měření je možné realizovat přímo v Ahlenu (Německo). Pouze specifické testy NMR spektroskopie a analýza aloinu jsou zajišťovány jinými specializovanými pracovišti. Přesto – žádná jiná laboratoř neanalyzuje Aloe Vera gel častěji než laboratoř LR v Německu. Díky dlouhodobým zkušenostem a velkému množství rozborů patří laboratoř LR mezi přední analyzátory Aloe Vera ve světě.

 

 1. Je plantáž pro pěstování Aloe Vera v Mexiku organická?

Plantáž, na níž se pěstuje Aloe Vera pro LR, není držitelem žádného oficiálního organického certifikátu, její obdělávání však probíhá v souladu s běžnými podmínkami zavedených organických certifikátů. Plantáž Aloe Vera disponuje kvalitními podmínkami specifickými pro mexické vysočiny. Navíc je půda hnojena mulčovanou vrstvou kůry pocházející z výroby Aloe Vera Gelu, čímž ještě získává na kvalitě. Vedle toho plantáže pravidelně kontroluje SGS INSTITUT FRESNIUS GMBH, který dohlíží, aby k pěstování nebyla používána chemická hnojiva či pesticidy.

 1. Otázky na téma IASC

 

 1. Co je to IASC (International Aloe Vera Science Council – Mezinárodní vědecká rada pro Aloe Vera)?

IASC je vědecká asociace, jejímž cílem je získávání nových znalostí o blahodárných účincích rostliny Aloe Vera a jejich následné zveřejňování. Své sídlo má v Marylandu v USA. IASC certifikuje produkty s obsahem Aloe Vera dle velice přísných parametrů, čímž zaručuje jejich nejvyšší kvalitu.

 

 

 1. Byla IASC iniciátorem vědeckých studií na téma Aloe Vera?

IASC spolupracuje s mnoha univerzitami. Sama iniciovala vznik několika vědeckých studií a některé z nich také publikovala. Jednou z nich byla studie na téma „Aloe Vera zvyšuje biodostupnost vitamínu E.“ Před 10 lety byla tato oblast téměř neprozkoumána a existovalo jen velmi málo podobných výzkumů. Vědělo se sice, že má Aloe Vera mnoho příznivých vlastností, nikdo je však nedokázal blíže specifikovat a analyzovat. Množství vykonaných analýz pomohlo identifikovat jednotlivé látky a dnes patří Aloe Vera mezi nejprozkoumanější rostliny.

 

 1. Kontroluje IASC i samotnou výrobu Aloe Vera Drinking Gelu v Německu?

Ano, velmi často. Z důvodu těchto kvalitativních kontrol přijíždí kontrolor pravidelně až z USA. Tyto inspekce jsou velice rozsáhlé – probíhají totiž v souladu s kvalitativními standardy farmaceutického průmyslu. Náročné finanční náklady sloužící k těmto účelům jsou považovány za nutné, protože opakovaně zaručují a zaznamenávají kvality našeho Aloe Vera Drinking Gelu. Vyhovět požadavkům IASC je velice obtížné, ovšem LR se k tomuto závazku vždy staví čelem.

 1. Otázky na téma SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

 1. Co je to SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH?

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH je součástí Société Générale de Surveillance (SGS). Tato asociace byla založena v 19. století ve Francii s cílem provádět kontrolu obilí. Dnes se specializuje na laboratorní analýzy určené k certifikaci potravin a potravinových doplňků.

 1. Je Aloe Vera Drinking Gel jediným LR-produktem se známkou kvality „SGS INSTITUT FRESENIUS Pečeť kvality“ na trhu?

V současné době disponují známkami kvality „INSTITUT FRESENIUS Pečeť kvality“ pouze LR Aloe Vera Drinking Gely.

 

 1. Jaký je rozdíl mezi známkou „SGS INSTITUT FRESENIUS Pečeť kvality“ a jinými certifikáty/známkami kvality?

V potravinářském průmyslu existuje mnoho různých známek kvality a řada laboratorních služeb. SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH je však jedním z nejznámějších poskytovatelů známek kvality v Evropě. Tento institut dosáhl popularity díky tomu, že je jeho známka více než 35 let symbolem té nejvyšší kvality – představuje spolehlivý koncept, který funguje.

Před tím, než je známka udělena, probíhá množství předběžných testů produktu. Je kontrolováno vše: od samotných ingrediencí, přes veškeré výrobní kroky, až po plnění lahví. Kontroly samozřejmě pokračují i poté. Nejvyšší kvalitu konečného produktu zajišťují tzv. „tajné nákupy“, které SGS INSTIUTUT FRESENIUS GMBH uskutečňuje. Kontroly jsou prováděny s vysokou frekvencí, což zajišťuje neměnnou jakost produktů. Tyto přísné a explicitní kontroly LR podstupuje dobrovolně a daly by se charakterizovat jako jakási „dobrovolná svěrací kazajka“.

 1. Je SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH skutečně nezávislý? Kdo kontroluje samotný SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH?

Nezávislost vztahů mezi institutem SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH a společnostmi, které usilují o udělení certifikátů, je pro důvěryhodnost známky kvality GMBH INSTITUTU FRESENIUS velice důležitá. Filozofie podnikání tohoto institutu je založena na dvou základních kamenech: neutralita a integrita.

Jakožto soukromá společnost sice SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH nabízí služby certifikace produktů, při jejich udělování ale vystupuje neutrálně. Pro závěrečné udělení certifikátu je rozhodující výhradně analýza z jejich vlastní laboratoře.

Integrita institutu je navíc založena na systému managementu kvality. Jde o interní systém kontroly veškerých procesů, které probíhají ve všech odvětvích – administrace, laboratoř a celková dokumentace. Dále pak potvrzuje každý zaměstnanec svou neutralitu ve druhé pracovní smlouvě, v tzv. „smluvním kodexu“.

Probíhají zde také externí kontroly ze strany společností pro korporátní certifikaci a ze strany státních úřadů. Znamená to, že SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH musí čelit častým interním a externím výzvám. Z této cenné spolupráce pak nakonec nejvíce těží samotný spotřebitel.

 

 1. Může být udělení pečeti „INSTITUT FRESENIUS Pečeť kvality“ odepřeno?

Ano, jistě. To by se stalo v případě, že by nebylo vyhověno kvalitativním parametrům stanoveným ve smlouvě. Např. pokud laboratorní analýza prokáže, že se mikrobiologické podmínky liší od smluvních standardů, nebo pokud by v produktech byly identifikovány rizikové parametry (těžké kovy nebo pesticidy). Existuje-li riziko, že by produkt mohl pro člověka představovat zdravotní riziko, ocitají se komerční zájmy až na druhém místě. Vzhledem k množství předběžných testů a opatření, které jsou pro udělení známky požadovány, ale k podobným situacím zpravidla nedochází.

 

 1. Kontroluje SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH plantáže Aloe Vera v Mexiku frekventovaně?

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH kontroluje plantáže Aloe Vera v Mexiku velmi často. Tyto inspekce trvají běžně 2 dny a zahrnují všechny kroky – od samotného obdělávání, až po finální naložení a odeslání drahocenného gelu Aloe Vera. Veškeré obdělávané oblasti jsou kontrolovány a testovány na přítomnost pesticidů. Dokonale je kontrolována i doprava čerstvě sklizených listů a další výrobní kroky. Veškerá dokumentace a doklady se kontrolují ještě před tím, než je gel poslán do Německa. Tyto inspekce bývají velice rozsáhlé a přísné. Přesto dopadly pro LR dosud vždy pozitivně.

 

 1. Kontroluje SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH pracovní podmínky na plantáži v Mexiku?

Inspekce SGS INSTITUTU FRESENIUS GMBH zahrnují rovněž kontrolu pracovních podmínek v Mexiku – a zpravidla končí stejným výsledkem: co se týče obdělávání, sklízení a výroby gelu Aloe Vera, vše probíhá v rámci etických pravidel zaměstnávání. LR rovněž zaručuje, že pro ni nepracují žádné děti. Pro společnost LR je dětská práce absolutně nepřijatelná a v případě jejího výskytu by vedla k okamžitému ukončení spolupráce.

X